Prawa osób dokształcających się na studiach podyplomowych regulowane są jedynie przez regulaminy konkretnych uczelni. Przepisy ustawowe nie gwarantują im żadnych praw, bowiem art. 2 ust 1 pkt 5 i 18k za studenta uważa się osobę kształcącą się na studiach wyższych. Studia wyższe to studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez uprawniona do tego uczelnię. Dlatego najczęściej uczelnie oferujące studia podyplomowe tak regulują wewnętrzne przepisy, by i słuchacze uzupełniający wiedzę mogli z części praw skorzystać.

Niestety studenci nie mogą liczyć na zniżki na komunikacje miejską czy też specjalne prawa ze strony pracodawcy. Kandydaci na studia podyplomowe Lublin musza okazać się chociażby dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackie), magisterskich czy inżynierskich. Dzięki ukończeniu nauki na studiach podyplomowych uzyskują dodatkowe kwalifikacje podyplomowe. Niemniej zakłady pracy coraz częściej, doceniając chęci kształcenia swoich pracowników, w ramach specjalnych funduszy tworzą i taki, z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki na takim poziomie.

Czy student studiów podyplomowych ma jakieś prawa?

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym słuchacze studiów podyplomowych wsp Lublin nie są studentami, zatem ustawowo nie posiadają żadnych, gwarantowanych przepisami, praw. Dlatego nie mogą liczyć na prawo do urlopu, stypendiów(socjalnych, za osiągnięcia w nauce), zniżek na przejazdy komunikacją publiczną czy tańszych biletów na obiekty sportowe, do kina, muzeum itd.

Jak wspomniano również pracodawcy nie mają żadnych obowiązków względem dokształcających się pracowników. Oczywiście często ułatwiają mu studiowanie, ale nie mogą udzielić tzw. urlopu szkoleniowego.

Zmiany nastąpiły po wprowadzeniu w dn. 1 października 2011r. rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Nowe przepisy mówią, że studia podyplomowe nie kończą się już przygotowaniem „pracy dyplomowej” lub „przystąpieniem do egzaminu dyplomowego”. Rozporządzenie (par. 6) zakłada bowiem, że świadectwo ukończenia studiów podyplomowych można otrzymać po zdobyciu co najmniej 60 punktów ECTS, złożeniu egzaminów oraz pracy końcowej lub egzaminu końcowego, o ile jest to przewidziane w programie kształcenia studiów podyplomowych. To wtedy studiujący na podyplomówkach zostali pozbawieni prawa o urlopu szkoleniowego, np. na napisanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu.

Regulamin studiów

Wychodząc naprzeciw tej grupie studentów uczelnie konstruują regulaminy tak, by poza określonymi obowiązkami zapisane tam były także prawa. Regulamin obowiązuje z chwila podpisania umowy z daną uczelnią wyższa. Są to najczęściej zasady rekrutacji, organizacji studiów, rozliczeń, egzaminów, sposobu zakończenia nauki na oferowanych w danym okresie kierunkach. Jeśli chodzi o studia podyplomowe Lublin to studenci mogą bez ograniczeń korzystać z infrastruktury dydaktycznej uczelni, bibliotek, laboratoriów, sal.

Większość szkół wyższych nie wydaje nawet legitymacji – przysługuje ona bowiem tylko studentom, a podyplomowi do nich się zgodnie z przepisami prawa nie zaliczają. W razie potrzeby wydaje się im zaświadczenia potwierdzające naukę, ale ono nie zapewnia niestety żadnych zniżek.